محصولات نرم افزاری

  • نام محصول: OSS/BSS
  • برند: ...
  • توضیح مختصر:

   اولویت بندی مسیرها در شبکه تلفن بین الملل بر اساس الگوریتم های تعریف شده کاهش تاثیر عوامل انسانی بر تغییرات مسیریابی امکان اتصال به تمامی سوئیچ های شبکه اعم از VOIPو TDM به همراه مدیریت واحد و یکپارچه شبکه تحلیل و ارزیابی هزینه و درآمد با ایجاد بستر پیش پرداخت ها و پس پرداخت ها شبکه تلفن بین الملل

  OSS/BSS