شبکه Access

  • نام محصول: ULC-1000AN
  • برند: ULC-1000AN
  • توضیح مختصر:

   سيستم ULC-1000AN نوعی از تجهیزات شبکه دسترسي سرويس های چند منظوره ارتباطيMSAN (Multi-Service Access Network) می باشد که بمنظور پشتيباني سرويسهاي سه گانهVideo, Data, Voice و انواع سرویسهای باندباریک و باند پهن همچون خط اختصاصی آنالوگ و دیجیتال و سرویسهای XDSL و VoIP در شبکه NGN برای مشترکين مراکز تلفني مورد استفاده قرار ميگيرد.

  ULC-1000AN