Iran & Iraq Exhibition

Iran & Iraq   Exhibition

 

 نمايشگاه معرفي شرکتهاي دولتي و بخش خصوصي در حوزه ارتباطات و فن آوري اطلاعات

بازديد وزير ارتباطات عراق محمد توفيق  علاوي

به گزارش روابط عمومي شرکت آزمون با هدف آشنايي و ارتباط بيشتر و معرفي تواناييهاي دو کشور ايران و عراق نمايشگاهي  مورخ 22 اسفند 1390 در وزارتخانه ارتباطات و فن آوري اطلاعات با حضور وزراي ارتباط کشور دو کشور جناب آقاي دکتر تقي پور و آقاي محمد توفيق علاوي برگزار گرديد.

طي اين مراسم پس از ملاقاتهاي رودررو وزير ارتباطات عراق با مسوولين و نمايندگان شرکتهاي دولتي و خصوصي  و آگاه شدن از تواناييهاي موجود، ايشان در رابطه با همکاريهاي بيشتر و تنگاتنگ در آينده نزديک ابراز اميدواري کرد.

لازم به ذکر است که اين بار نيز شرکت آزمون با ارائه و معرفي محصولات داخلي خود به عنوان نماينده پر قدرت کشور ايران حضوري چشمگير داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

Reference: Date: 3/12/2012