شبکه core

  • نام محصول: سيستم سوييچ ديجيتال C&C08
  • برند: سيستم سوييچ ديجيتال C&C08
  • توضیح مختصر:

   C&C08 یک سیستم پر ظرفیت می باشد که در شبکه فعلی و آینده قابل استفاده است. اين سيستم قادر است حداکثر ٨٠٠٫٠٠٠ مشترک ويا ١٨٠٫٠٠٠ ترانک ديجيتال ويا ترکيبی از اين دو را ايجاد کند.

  سيستم سوييچ ديجيتال C&C08